01
/
01
/
/*
Firm in Enterprise
*/

Organisatievereenvoudiging


Als Organisatievereenvoudiger® draait alles om mensen en processen.
Aan de hand van signalen neem ik gedrag van mensen en de output van processen waar. Hiermee is te bepalen of en waar vereenvoudiging mogelijk is. Niet slechts aan de hand van de bekende theorieën, maar door een focus op de werkelijke essentie van de kwestie.

Daar waar het bij gedrag van mensen gaat om het zoeken naar onnodig complex (aangeleerd) gedrag, gaat het bij processen om de tastbare output (het resultaat van het proces zoals producten of diensten) en om de niet-tastbare output, zoals managementinformatie of liever procesinformatie die uit de verschillende processen komt.

Als gedrag onnodig complex is, is het proces niet efficient. Andersom is het ook zo dat als een proces niet optimaal is, het gedrag onnodig complex is. De signalen zijn dus dubbel terug te vinden in de organisatie. Door te zoeken in de tastbare procesoutput, de niet-tastbare procesoutput èn gedrag waar te nemen, wordt snel duidelijk waar organisatievereenvoudiging mogelijk is.

Waarom complex organiseren als het eenvoudigweg logischer kan?
Om de organisatie aan te zetten tot vereenvoudiging moeten mensen leren om: vragen te stellen, door verschillende brillen leren kijken, leren observeren en leren logisch redeneren. Het klinkt eenvoudig, maar het is echt een kunst, ik maak het graag eenvoudig. Kijk ter inspiratie eens op Verschilbril®

Lees hier meer over organisatievereenvoudiging

Je herkent het vast wel, in de loop van de tijd zijn processen complexer geworden en het gedrag niet perfect meer op elkaar afgestemd. Als Organisatievereenvoudiger® pak ik de onnodige complexiteiten aan en inspireer de mensen met hernieuwde logica. Een korte interventie met als output geen dik rapport, maar hands-on resultaten.


As Firm simplifier, everything revolves around people and processes.
By observing signals, I study the behaviour of people and the output of processes. This determines whether and where simplification is possible. Not only on based on the well known theories, but through a focus on the core essence of the issue.

Where people’s behaviour involves the search for unnecessarily complex (learned) behaviour, the process involves the tangible output of processes, i.e. the result of the process (e.g.product or service) and the non-tangible procesoutput known as management information, or even better: process information.

If behaviour is unnecessarily complex, the process is not efficient. Vice versa, it is also true that if a process is not optimal, the behaviour is unnecessarily complex. The signals can thus be found twice in the organisation. By looking into the tangible output of the process, the intangible process information and observing behaviour, it quickly becomes clear where simplification is possible.

Why organize complex if it simply makes more sense?
To encourage the organisation to simplify, people have to learn to ask questions, learn to look through different glasses, learn to observe and learn to reason with logic. It sounds simple, but it is really an art, I like to make it simple. For inspiration please have a look at Verschilbril® (sorry only in Dutch).

The-wheel-of-simplification